DỊCH VỤ QUẢN LÝ FANPAGE NỞ RỘ, DẤU HIỆU TIỀM NĂNG CỦA VIỆC TỐI ƯU FANPAGE